Zajęcia przedszkolne

ZAJĘCIA PRZEDSZKOLNE W GRUPACH TERAPEUTYCZNYCH  odbywają się w oparciu o Podstawę Programową Wychowania Przedszkolnego na podstawie autorskiego programu wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami w tym z autyzmem.

 Każde dziecko z grupy terapeutycznej

  • opracowany ma i wdrożony doedukacji przedszkolnej  tzw. IPET ( Indywidualny Plan Edukacyjno- Terapeutyczny),
  • jest objęte wsparciem psychologiczno-pedagogicznym i ramach tego wsparcia uczęszcza na planowe terapie

- indywidualne : terapię SI, logopedyczną, Terapię Ręki, pedagogiczną i psychologiczną a jeśli na takie wskazanie - fizjoterapię  

- grupowe: TUS, logopedię , Terapię Ręki, muzykoterapię, bajkoterapię , arteterapię i terapię       psychologiczno-pedagogiczną

  • uczestniczy w dodatkowych grupowychzajęciach relaksacyjno-muzycznych  
  • realizuje ponadto dwa razyw tygodniu zajęcia rewalidacyjne usprawniające zaburzone funkcje rozwojowe( zajęcia mają charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny)

Dzieci  z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego potrzebują w sposób szczególny zorganizowanych warunków do rozwoju ,których nie spełniają przedszkola masowe a często i integracyjne. Przedszkole Planeta Fantazji gwarantuje warunki służące zaspokojeniu potrzeb dzieci z zaburzeniem ze spektrum autyzmu oraz dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jesteśmy dumni z faktu, że kilkoro dzieci z grup terapeutycznych zostało już w naszej placówce przygotowanych edukacyjne na tyle, że  gotowi byli do wejścia do grup integracyjnych. Radzą sobie wyśmienicie, nabywają nowe umiejętności intelektualne adekwatne do wieku i nawiązują kontakty społeczne  w grupie.