Zapraszamy do Planety Fantazji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i terapeutycznych w wieku od 2,5 do 7 roku życia, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Z myślą o dzieciach z autyzmem, z zespołem asperghera oraz niepełnosprawnością sprzężoną tworzymy w naszym przedszkolu oddziały terapeutyczne liczące do 6 wychowanków. Każdy z oddziałów powierzony będzie opiece wychowawczo-edukacyjno-terapeutycznej dwóm nauczycielom (pedagodzy specjalni i edukacji przedszkolnej, psycholodzy, logopedzi). Dodatkowo w porozumieniu z nauczycielami, zarówno w ramach zajęć indywidualnych jak i grupowych, pracować będą z dziećmi terapeuci-specjaliści, m.in. pedagog specjalny, logopeda, terapeuta SI. 

Czas trwania zajęć dostosowany będzie indywidualnie do aktualnych możliwości rozwojowych dziecka. Dla każdego wychowanka z grupy terapeutycznej, realizowany będzie opracowany indywidualnie program dydaktyczno-wychowawczy oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zatwierdzonej przez MEN, dostosowany do możliwości naszych podopiecznych i opierający się na mocnych stronach uczniów oraz rozwijający ich sfery deficytowe.

W ramach Przedszkola prowadzone będą również zajęcia grupowe , przygotowujące dzieci do integracji. W miarę postępów terapeutycznych dzieci włączane będą  do grup prawidłowo rozwijających się rówieśników. 

Dla każdego wychowanka z grupy terapeutycznej realizowany będzie indywidualny program dydaktyczno-wychowawczy oparty na podstawie programowej wychowania przedszkolnego zatwierdzonej przez MEN, dostosowany do możliwości naszych podopiecznych i opierający się na mocnych stronach uczniów i rozwijający ich sfery deficytowe.