Zajęcia

W pracy przedszkola Planeta Fantazji realizujemy dwie formy działalności dzieci, różniące się pod względem ich organizacji.

Do pierwszej z nich należą te czynności, które dzieci podejmują z własnej inicjatywy i realizują, najczęściej same lub z niewielką pomocą nauczyciela – zmierzając do osiągnięcia własnych celów. Są to przede wszystkim różnego rodzaju zabawy, czynności o charakterze pracy, działalność plastyczno-techniczna, kontakty z książkami, oglądanie obrazków i in.

Podział zabaw:

1.     tematyczne

2.    konstrukcyjne

3.    dydaktyczne

4.    ruchowe

5.    badawcze

6.    tropiące

Drugą formą działalności dzieci w Przedszkolu Planeta Fantazji są czynności planowane i organizowane przez nauczyciela. Ta forma działalności określana jest nazwą “zajęcia”. Cechy stanowiące o istocie zajęć:

1.     Każde zajęcie jest formą działalności dzieci, zorganizowaną z inicjatywy nauczyciela i przez cały czas bezpośrednio przez niego kierowaną.

2.    Zajęcie ma zawsze przebieg zaplanowany przez nauczyciela, w większości jednakowy dla wszystkich dzieci, które biorą w nich udział.

3.    W każdym zajęciu istnieje określony cel, do którego zrealizowania nauczyciel konsekwentnie zmierza.

Zajęcia są w zasadzie obowiązkowe dla wszystkich dzieci, co nie znaczy, że wszystkie jednocześnie muszą w nich uczestniczyć. Dotyczy to przede wszystkim pracy z dziećmi najmłodszymi, gdzie termin “obowiązkowości” należy rozumieć jako konieczność “przepracowania” określonego zadania, obszaru, treści ze wszystkimi dziećmi lecz niekoniecznie w formie zajęć z całą grupą.

Pod względem organizacyjnym w naszym przedszkolu mówimy o zajęciach:

1.     z całą grupą;

2.    w małych zespołach;

3.    z poszczególnymi dziećmi – zajęcia indywidualne;

O liczbie dzieci biorących udział w zajęciu decyduje nauczyciel, w zależności od rodzaju zajęcia, jego celu, potrzeb dzieci i konieczności pracy indywidualnej.

W Przedszkolu Planeta Fantazji realizujemy następujące rodzaje zajęć:

1.     Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne

– zgodne z podstawą programową – służą kompleksowemu rozwojowi zmysłów, procesów spostrzegania, pamięci, myślenia oraz przybliżają wiedzę dotyczącą otaczającej dziecko rzeczywistości, są one realizowane a opisane w planach pracy dydaktyczno-wychowawczej.

– zajęcia dodatkowe – pogłębiają wiedzę i podstawowe umiejętności:

·         język angielski – dzieci oswajają się z językiem, uczą się jego podstaw, poznają słowa i podstawowe zwroty poprzez wiersze, piosenki i zabawę.  Język angielski jest prowadzony codziennie w każdej grupie wiekowej. 

·         glottodydaktyka – doskonalenie mowy i przygotowanie do samodzielnego pisania i czytania, realizowana jest przez logopedę i wszystkich nauczycieli.

·         zajęcia logopedyczne – przebiegają w formie grupowej

·         rytmika – uczy wrażliwości muzycznej, poczucia rytmu, rozwija słuch i zmysł kinestetyczny, pozwala wyrażać emocje poprzez śpiew i ruch. 

·         gimnastyka rozwojowa – doskonali funkcjonowanie zmysłów, kształtuje motorykę małą i dużą, rozwija schemat ciała i kontrolę ruchów. Dodatkowo uczy współdziałania w grupie i właściwej rywalizacji. 

·         warsztaty teatralne i teatrzyki –  kilka razy w roku oglądamy przedstawienia w gościnnym wykonaniu artystów z różnych polskich teatrów lub jesteśmy gośćmi w bydgoskich centrach kulturowych. Również nauczyciele, a czasem i rodzice robią niespodzianki dzieciom i to oni przygotowują spektakl.

·         zajęcia plastyczne- w cudowny, relaksujący sposób usprawniają dłoń dziecka a także rozwijają kreatywność.

·         zajęcia muzyczno – taneczne – celem zajęć jest kształcenie estetyki ruchów,harmonjnego rozwoju fizyczne oraz wyrabianie umiejętności świadomego podporządkowania ruchów muzyce. Dzieci opanowują proste elementy ruchowe, które są stopniowo rozwijane.  

·         zajęcia kulinarne – umożliwiają czerpanie radości ze wspólnego przygotowywania posiłków oraz zdobywania nowych doświadczeń za pomocą zmysłu smaku, zapachu, dotyku.

2.    Zajęcia z udziałem rodziców

·         zajęcia adaptacyjne – przygotowują dziecko do pobytu w przedszkolu, pozwalają zminimalizować stres rozstania dziecka z rodzicami. Ich celem jest zaprezentowanie rodzicom i dziecku oferty przedszkola, zapoznanie z nauczycielami i innymi dziećmi, stworzenie podstaw wzajemnego zaufania.

·         zajęcia otwarte – służą integracji dzieci, rodziców i nauczycieli. Polegają na zorganizowanej, wspólnej zabawie. Dzięki nim rodzice mogą przypomnieć sobie, że zadania przedszkolne nie są wcale takie łatwe.

·         uroczystości przedszkolne – wszelkie święta wyznaczają nam kalendarz przedszkolny. Dzieci są szczęśliwe, jeśli mogą swoim rodzicom, babciom, dziadkom, ciociom, wujkom zaprezentować swoje umiejętności aktorskie. Rodzice są szczęśliwi podziwiając swoje pociechy wcielone w powierzone im role. 

3.Zajęcia poza przedszkolem

– współpraca z Domem Kultury

– wycieczki

– udział w festiwalach i konkursach między przedszkolnych