Metody pracy

Metody pracy

W czasie pierwszych trzech lat życia następuje szybszy rozwój niż kiedykolwiek później. Dziecko obserwuje rzeczywistość, bierze z niej to, co jest dla niego najwygodniejsze. W pierwszych latach życia dziecko dobrze rozumie co i jak się do niego mówi. Doświadczenia, które są dostarczane dzieciom, odgrywają ważną rolę w budowie uzwojenia ich mózgów. Tak więc każda chwila, w czasie której dziecko nie śpi, jest odpowiednia do nauczania.
A nauczanie w grupach żłobkowych odbywa się tylko i wyłącznie metodą zabawy.

Zabawę rozumiemy jako:

·      aktywność dziecka, którą wykonuje ono bez przymusu i z której czerpie przyjemność i radość,

·      naturalną, wrodzoną, specjalną metodę uczenia się małego dziecka,

·      czynnik kształtowania osobowości i narzędzie rozwoju społecznego dziecka,

·      działalność najważniejsza w życiu dziecka, bo dzięki niej nabywa ono nowe wiadomości i umiejętności potrzebne im na dalszym etapie rozwoju,

Kadra Planety Fantazji to eksperci od wyjątkowo zorganizowanej zabawy!

ZABAWY PALUSZKOWE

Zabawy można stosować od najwcześniejszych dni życia dziecka. Początkowo jest ono bierne, ale w miarę wzrastania jego zaciekawienie własnymi częściami ciała będzie rosło. Wówczas coraz aktywniej uczestniczy w zabawach, aż do momentu, kiedy samo już potrafi je przeprowadzić. Dzieci uwielbiają zabawy paluszkowe ponieważ zaspokajają ich potrzebę kontaktu fizycznego z ukochaną osobą, co zwłaszcza w najmłodszym wieku jest bardzo istotne dla prawidłowego rozwoju naszych maluchów .Ponad to zabawy paluszkowe zapewniają wiele korzyści: poprawiają sprawność manualną dziecka, można się w nie bawić z dziećmi, które są zbyt małe, aby stosować ćwiczenia i zabawy manipulacyjne. Wpływają na umiejętność komunikowania, uczą podstawy dialogu jaką jest naprzemienność, budują pozytywny emocjonalny kontakt pomiędzy dzieckiem a osobą z którą się bawi, pomagają się zrelaksować i skoncentrować na konkretnej czynności, co małym dzieciom często przychodzi z trudem. Ułatwiają orientację w schemacie własnego ciała.  Zajęcia prowadzone na podstawie publikacji: „Zabawy z najmłodszymi dziećmi” autorstwa Wandy Szumanówny, „Zabawy paluszkowe” autorstwa Krzysztofa Sąsiadka.

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO W. SHERBORNE

Metoda ta wspiera i stymuluje rozwój dziecka. Nadrzędnym celem tej metody jest osiągnięcie wewnętrznego spokoju, uświadomienie sobie własnej wartości, odprężenie się, zrelaksowanie, a także rozwijanie wzajemnych kontaktów i porozumiewanie się poprzez ćwiczenia. Można do tego dojść stopniowo: początkowo poprzez poznanie samego siebie, swego ciała, następnie przeniesienie poczucia własnego bezpieczeństwa na najbliższe otoczenie i wreszcie nawiązanie stosunków z innymi ludźmi. Dopiero wtedy umysł staje się bardziej samodzielny, przygotowany do tworzenia, co w konsekwencji prowadzi do uzmysłowienia sobie własnej wartości, celowości oraz działania sprzyjającego dobremu samopoczuciu.

Głównym założeniem tej metody jest posługiwanie się ruchem jako narzędziem we wspomaganiu rozwoju psychoruchowego dziecka oraz w terapii zaburzeń rozwoju. Jest ona szczególnie przydatna w pracy z dziećmi nadpobudliwymi, agresywnymi, lękliwymi oraz  w przypadkach głębszych zaburzeń rozwojowych.

Podstawowym założeniem tejże metody jest rozwijanie przez ruch:

·      świadomości własnego ciała i usprawniania ruchowego,

·      świadomości przestrzeni i działania w niej,

·      dzielenia przestrzeni z innymi ludźmi i nawiązywania z nimi bliskiego kontaktu.

Udział w ćwiczeniach metodą W. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazję do poznawania własnego ciała, usprawnienia motoryki, poczucia swojej siły, sprawności i w związku z tym możliwości ruchowych. Podczas ćwiczeń ruchowych dziecko może poznać przestrzeń, w której się znajduje,  staje się bardziej aktywne, przejawia większą inicjatywę, może być twórcze.

METODA KLANZY

Metoda KLANZY to powtarzalny sposób organizowania spotkań ludzi, uwzględniających:

1.     Nawiązywanie kontaktów prowadzącego z grupą i w grupie pomiędzy uczestnikami z wykorzystaniem zabaw integracyjnych. Dbałość o dobrą atmosferę – życzliwości, otwartości, akceptacji i szacunku dla każdego uczestnika spotkania.

2.    Ustalanie zasad pracy w grupie i wprowadzanie ich po akceptacji przez wszystkich.

3.    Celowe wykorzystywanie przestrzeni, zwracanie uwagi na estetykę otoczenia.

4.    Tworzenie warunków do uczenia się przez działanie, przeżywanie, odkrywanie. Animowanie do rozwiązywania problemu za pomocą metod aktywizujących.

5.    Dbanie o relaks, dobre samopoczucie uczestników i radosną atmosferę spotkań.

6.    Wykorzystywanie tańca, ruchu, muzyki, zaskakujących sytuacji do wzmacniania energii lub odpoczynku i relaksu uczestników grupy.

7.    Dbałość o przebieg procesu grupowego i stopniowanie emocji w każdym działaniu z wyraźnym początkiem i zakończeniem. Rzetelne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na spotkanie.

8.    Stosowanie informacji zwrotnych, zwracanie uwagi na znaczenie i umiejętność życzliwego przekazu własnych odczuć w danym czasie i miejscu. Podkreślanie dobrych cech i wskazywanie słabych nie w formie krytyki, ale informacji o spostrzeżeniach przydatnych do refleksji o tym, co warto zmienić.

9.    Docenianie każdego włożonego trudu, niezapominanie o podziękowaniach, sympatycznym wręczaniu świadectw, zaświadczeń.

10. Wykorzystywania różnych środków – prostych i łatwych do zdobycia, a umożliwiających twórcze działanie.

KLANZA dla maluchów to przede wszystkim ruch i dobra zabawa, które pomagają nam wejść w grupę i zrozumieć otaczający nas świat.

ODIMIENNA METODA NAUKI CZYTANIA IRENY MAJCHRZAK

Odimienna metoda nauki czytania jest programem edukacyjnym mającym na celu wczesne kształcenie umiejętności czytania z pełnym rozumieniem tekstu od samego początku. Odimienna, ponieważ naukę zaczynamy od imienia dziecka. Polega na stwarzaniu takich sytuacji edukacyjnych, w których jest wykształcenie kompetencji czytelniczych dzieci w wieku 2 do 5 lat. Uwzględnia indywidualne tempo rozwoju każdego dziecka. Ta metoda jest alternatywna w stosunku do metody analityczno –  syntetycznej. W wyniku wizualizacji słów słuch fonematyczny rozwija się samoistnie. Język pisany zostaje spontanicznie zakorzeniony w świecie dziecięcych zabaw. Program oparty jest na założeniach pedagogiki konstruktywistycznej, to znaczy zawiera takie zajęcia i zabawy, dzięki którym dziecko w drodze samodzielnego rozumowania odkrywa i opanowuje logikę alfabetycznego szyfru.

Na każdym etapie stosowania tej metody stymuluje się obserwację wizualną oraz myślenie logiczne, które pomaga dziecku w odkryciu, że:- napisane słowo jest nośnikiem tych samych treści, co słowo mówione,- kompozycja literowa danego wyrazu zależy od kompozycji fonetycznej odpowiadającego mu słowa. Analizując artykuły i opinie na temat tej metody, stwierdzono, że u dzieci z którymi pracowano odimienną metodą jest mniejszy odsetek zagrożenia dysleksją.

ZABAWY W MATERIAŁACH NIESTRUKTURALNYCH, STOŁY, ŚCIEŻKI SENSORYCZNE.

Zabawy wszelkiego rodzaju materiałami, które pobudzają zmysły dzieci. Zasada jest prosta im więcej tym lepiej. Niesamowitym materiałem pod tym względem jest galaretka, która daje pozwala dzieciom odczuwać się wieloma zmysłami. Wspaniałe też są baseny z fasolą, kasztanami, miseczki z kaszą, grochem, ale również stoły z wodą, tacki z piachem. Wszelkiego rodzaju zabawy pozwalające odczuć, że świat wokół nas jest różnorodny. Ważne są tutaj również ścieżki sensoryczne, zwłaszcza dla najmłodszych dzieci. Ustawione na ziemi płytki z różnymi fakturami, gradientami etc. po których maluszki mogą raczkować

MALI BADACZE – METODA PROJEKTÓW W PRACY Z NAJMŁODSZYMI DZIEĆMI

Metoda projektów polega na praktycznym działaniu dotyczącym realizacji pewnego zadania które zaproponowały dzieci lub nauczyciel. Nauczyciel jest tu jedynie osobą wspomagającą, wyzwalającą inicjatywę dziecka. Pomysł na projekt zależy przede wszystkim od zainteresowań dzieci, lub sytuacji problemowej, w jakiej się znalazły. Najlepsze przyswojenie określonej wiedzy przez dzieci to praktyczne działanie. Następstwem  tego jest wzrost odpowiedzialności za własne postępowanie. Dzieci , które doświadczyły swobody inicjowania działań osiągają w późniejszym okresie lepsze wyniki w nauce.

ZABAWY FundaMentalne

Zabawy FundaMentalne to program wspomagania rozwoju dzieciw wieku od 0 do 6 lat.  Zabawy są adresowane do rodziców i opiekunów, którzy chcą współpracować z dzieckiem w celu osiągnięcia jego harmonijnego i wszechstronnego rozwoju.  Dziecko rodzi się z  liczbą komórek mózgowych, która jest wystarczająca do osiągania sukcesów. Ale nie liczba komórek decyduje o inteligencji, a liczba połączeń stworzonych pomiędzy tymi komórkami. Połączenia te są tworzone poprzez doświadczenia myśli, którymi Rodzic pobudza dziecko, tworząc we wczesnym okresie rozwoju bogate i stymulujące środowisko.